Nacházíte se na webu pro ročník 2013. Hledáte web aktuálního ročníku projektu 72 hodin?

Obecné podmínky pro registraci projektu

Prohlašuji, že jsem starší 18 let.

Prohlašuji, že jsem se podrobně seznámil s podmínkami realizace registrovaného projektu v rámci projektu 72 hodin – Ruku na to! obsaženými v Příručce pro koordinátory a zavazuji se je bezvýhradně dodržovat.

Zejména jsem si vědom své odpovědnosti za celý průběh registrovaného projektu a zajištění bezpečnosti jeho účastníků a rovněž své povinnosti dodržovat Etický kodex účastníka (součást „Příručky pro koordinátory“) a zajistit, aby registrovaný projekt byl v souladu s tímto kodexem po celou dobu jeho realizace.

Prohlašuji, že jsem se seznámil s pokyny pro poskytování první pomoci obsaženými v Příručce první pomoci MČCK.

Prohlašuji, že registrovaný projekt je v souladu s cíli a podmínkami projektu 72 hodin – Ruku na to! a Etickým kodexem účastníka.

Beru na vědomí, že Česká rada dětí a mládeže je pouze koordinátorem projektu 72 hodin – Ruku na to! na národní úrovni a nenese odpovědnost za náplň, přípravu a realizaci jednotlivého registrovaného projektu, stejně tak jako nenese odpovědnost za účastníky takového projektu a jejich jednání v rámci projektu. Jednotlivý registrovaný projekt není akcí pořádanou ČRDM.

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že v případě nedodržení podmínek realizace registrovaného projektu, zejména porušením podmínek stanovených v Příručce pro koordinátory a Etickém kodexu účastníka, jsem povinen vrátit veškeré materiály, které jsem od ČRDM obdržel v souvislosti s účastí na projektu 72 hodin – Ruku na to!, a to na výzvu ČRDM, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy.


Partneři 72 hodin:

MŠMT Geis Global Logistics Adam DOX Cinema City Radio Hey! Praha Praha 14 Alkyton